O nas

O nas 2021-03-02T18:25:35+00:00

O NAS

Zespół Szkół tworzy obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z czterema oddziałami edukacyjno – terapeutycznymi oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 z trzema oddziałami klasowymi. Grono zaangażowanych i bardzo dobrze przygotowanych i doświadczonych pracowników uczy, wychowuje i z pełną odpowiedzialnością opiekuje się  uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym oraz znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Naukę w naszej szkole można rozpocząć w wieku 7 lat, ale także później, na poziomie każdej klasy szkoły podstawowej. Naukę  można zakończyć w wieku 24 lat ze świadectwem wraz z suplementem przygotowanym dla każdego absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy nr 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

ODKRYWAMY DLA UCZNIÓW:

 1. RADOŚĆ I SENS ŻYCIA
 2. UKRYTE MOŻLIWOŚCI I TALENTY
 3. TAJEMNICE PRZYRODY
 4. ŚWIAT KULTURY I SZTUKI
 5. ZDOBYCZE TECHNIKI

ROZWIJAMY U UCZNIÓW:

 1. MOCNE STRONY
 2. SAMODZIELNOŚĆ I ZARADNOŚĆ ŻYCIOWĄ
 3. WRAŻLIWOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH
 4. CIEKAWOŚĆ I ZAINTERESOWANIE ŚWIATEM
 5. POTRZEBĘ AKTYWNOŚCI

BUDUJEMY WŚRÓD UCZNIÓW:

 1. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
 2. WIARĘ W SWOJE MOŻLIWOŚCI
 3. WZAJEMNY SZACUNEK

UCZYMY:

 1. UCZCIWOŚCI
 2. TOLERANCJI
 3. PRACOWITOŚCI
 4. CIERPLIWOŚCI

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i emocjonalnych. Istniejemy dla ucznia, ale także dla jego rodziny i środowiska lokalnego.
Każdy uczeń jest dla nas niepowtarzalną indywidualnością z całym bogactwem cech osobowości, uczuć, umiejętności i talentów, które odkrywany i rozwijamy na miarę jego możliwości i potrzeb, opierając się na zasadach ortodydaktyki.

Nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu znalezienie swojego miejsca w społeczeństwie, po to, by czuł się potrzebny, ważny, w pełni akceptowany i spełniony w swej społecznej roli.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia. Obowiązują tu jasne, czytelne i konsekwentnie przestrzegane zasady współistnienia oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.

Szkoła promuje wartości przekazywane w twórczości ks. Jana Twardowskiego: miłość, uśmiech, małe i duże radości, życzliwość dla innych, wzajemną odpowiedzialność.

Zespół wykwalifikowanych, kompetentnych i doświadczonych nauczycieli i wychowawców -oligofrenopedagogów, psychologa, tyflopedagoga, terapeuty pedagogicznego, logopedów, katechety i specjalistów z zakresu rewalidacji indywidualnej, integracji sensorycznej, biofeedbacku, gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej, alternatywnych metod komunikowania się, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz autyzmu gwarantuje wysoki poziom oddziaływań na wszystkie sfery rozwoju ucznia, począwszy od rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego, poprzez rozwój indywidualnych uzdolnień, predyspozycji, aż po rozwój zainteresowań z ukierunkowaniem na pracę.

Szczególną troską i opieką obejmujemy uczniów realizujących w naszej szkole nauczanie indywidualne. Staramy się wspierać ich rozwój społeczny poprzez integrację z uczniami szkoły.

Szkoła dysponuje dobrą bazą lokalową, zaplecze środków dydaktycznych jest stale doposażone, zgodnie z innowacjami w pedagogice specjalnej. Proces rewalidacyjny wzbogacany jest licznymi wycieczkami przedmiotowymi, turystyczno-krajoznawczymi, wyjazdami do bibliotek, teatrów, muzeów, na wystawy, poznawaniem punktów usługowych i obiektów użyteczności publicznej. Przygotowujemy tym samym naszych uczniów do aktywnego udziału w życiu kulturalnym i społecznym.

Ściśle współpracujemy z rodzicami naszych uczniów: w formie zinstytucjonalizowanej, czyli poprzez zaangażowanie w działania Rady Rodziców, jak i poprzez kontakty indywidualne. Rodzice i opiekunowie współtworzą indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne swoich dzieci i podopiecznych.

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym, które wspiera uczniów swoją akceptacją i różnymi formami pomocy. Utrzymujemy aktywny kontakt z sołtysem sołectwa Borowa Wieś, przedstawicielami samorządu gmin i powiatu, wieloma szkołami, innymi placówkami oświatowymi, parafiami, przedszkolami, a przede wszystkim z Dyrekcją i pracownikami Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych ,,Miłosierdzie Boże” w Mikołowie – Borowej Wsi, Kierownikami Zakładów Aktywności Zawodowej oraz kierownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Borowej Wsi.
We współpracy z Wydziałem Promocji Starostwa Mikołowskiego realizujemy systematycznie programy unijne pod nazwą Kompleksowa Edukacja Specjalna wspierająca uczniów we wszechstronnym rozwoju i terapii.

Informacje dodatkowe:
– prowadzimy klasy 4-8 osobowe;
– w pełni zaspokajamy potrzebę indywidualizacji pracy z uczniem;
– szkoła jest przystosowana do opieki nad uczniami korzystającymi z wózków inwalidzkich;
– w szkole działa świetlica szkolna oraz biblioteka;
– dowóz uczniów z terenu powiatu mikołowskiego zapewnia gmina w której uczeń mieszka;
– istnieje możliwość uczestnictwa uczniów dodatkowo poza zajęciami edukacyjnymi w terapii i rehabilitacji prowadzonej przez Ośrodek Rehabilitacji Dziennej NFZ;
– wokół szkoły roztaczają się piękne tereny zielone;