Kompleksowa edukacja specjalna

Kompleksowa edukacja specjalna 2018-01-25T21:06:29+00:00

Powiat Mikołowski od 1 sierpnia br. rozpoczął realizację projektu pn.„Kompleksowa Edukacja Specjalna – Program Indywidualizacji Nauczania Uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi w Powiecie Mikołowskim w latach 2016-2018”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Wartość projektu wynosi 987 126, 88 PLN, w tym dofinansowanie 888 414,19 PLN, wkład własny Powiatu wynosi 98 712,69 PLN. Projekt będzie realizowany do 31.07.2018 r.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie procesu indywidualizacji pracy z 95 uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z uczniami niepełnosprawnymi, w 2 zespołach szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Mikołowski, poprzez realizację kompleksowego programu wspomagającego uczniów, nauczycieli i szkół w procesie indywidualizacji w latach 2016-2018.

Cel główny projektu będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

  1. Włączenie rodziców w opracowanie i realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych;
  2. Podniesienie kompetencji społecznych min. 80% uczniów szkół specjalnych objętych wsparciem ukierunkowanym na kompetencje społeczne;
  3. Podniesienie kompetencji uczenia się oraz kompetencji matematycznych i podstaw przedsiębiorczości wśród min. 80% uczniów szkół specjalnych objętych wsparciem ukierunkowanym na te kompetencje kluczowe;
  4. Podniesienie kompetencji zawodowych min. 40 nauczycieli.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 95 uczniów i uczennic oraz 45 nauczycieli szkół specjalnych Powiatu Mikołowskiego, tj. Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Gliwickiej 366 oraz Zespołu Szkół nr 2 Specjalnych w Mikołowie przy ul. Pokoju 4a.

PROJEKT ZAKŁADA NASTĘPUJĄCE ZADANIA:

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE RUCHOWE:
a)   Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna rytmiką
b)   Dogoterapia
c)   Hipoterapia
d)   Terapia ruchem w wodzie wg Koncepcji Halliwick
e)   Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

ZAJECIA SPECJALISTYCZNE:
a)   Diagnoza funkcjonalna
b)   Terapia integracji sensorycznej
c)   Terapia w oparciu o diagnozę funkcjonalną
d)   Trening biofeedback
e)   Alternatywne metody komunikacji
f)   Terapia logopedyczna
g)   Terapia pedagogiczne

ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE I PORADY I KONSULTACJE:
a)   Zajęcia rewalidacji indywidualnej
b)   Zajęcia rewalidacyjne z matematyki
c)   Indywidualne doradztwo zawodowe