Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców 2023-10-18T21:25:36+00:00

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 SPECJALNYCH w MIKOŁOWIE

poniedziałek, czwartek – praca administracyjna
wtorek,  piątek – praca dydaktyczna
dyżur dyrektora – wtorek – 14.00 – 15.00, czwartek 9:00 – 12:00

Dyżur: wtorek 8:00 – 13:00
gabinet nr 5
nr tel. 322386021 wew. 805

POMOC PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE
świadczona przez psychologa szkolnego

 • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 • Wspomaganie rozwoju poznawczego.
 • Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PCPR.

ZESPOŁY STAŁE, PROBLEMOWE ORAZ ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE NA ROK SZKOLNY 2022/23

Zespoły stałe

 • zespół ds. zagadnień wychowawczo – opiekuńczych – lider – p. Anna Lesiak
 • zespół ds. promocji szkoły – lider – p. Katarzyna Jasińska
 • zespół ds. przeprowadzenia diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, wraz z opracowaniem na jej podstawie w porozumieniu z Radą Rodziców Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2022/2023 – odpow. p. Agata Stefańska
 • zespół ds. nowelizacji Statutów Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2, w zakresie dostosowania do zmian w prawie oświatowym – lider – p. Ewa Tebinka
 • zespół ds. opracowania programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej oraz dla szkoły przysposabiającej do pracy na rok szkolny 2022/2023 -lider – Sebastian Posiłek
 • zespół ds. realizacji programu Laboratoria przyszłości oraz Aktywna Tablica 2022 – lider Ewa Tebinka oraz wychowawcy oddziałów szkoły podstawowej
 • zespół ds. realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – lider – Anna Musioł, wychowawcy oddziałów szkoły podstawowej

Zespoły nauczycieli poszczególnych przedmiotów:

 • zajęcia rozwijające kreatywność w szkole podstawowej oraz nauczycieli zajęcia kształtujące kreatywność w szkole przysposabiającej do pracy – lider – Grażyna Szuwart
 • przysposobienie do pracy – lider – Klaudia Kocoń
 • zajęcia rozwijające komunikowanie się – lider – Sandra Bogacka
 • zajęcia rewalidacyjne – lider – Sandra Bogacka
 • wychowanie fizyczne – lider Anita Kuśmierska
 • funkcjonowanie osobiste i społeczne – lider Barbara Węgiel

Zespoły: Kierowniczy Szkoły oraz ds. Promocji w roku szkolnym 2022/2023

Członkowie zespołu:

 • Anita Kuśmierska – Dyrektor szkoły
 • Ewa Tebinka –  zastępca dyrektora szkoły na czas jego nieobecności
 • Agata Stefańska – członek zespołu

Członkowie Zespołu:

 • Anna Dyrcz
 • Anita Kuśmierska
 • Grażyna Szuwart
 • Ewa Tebinka

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych

Ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów
numeru konta bankowego: 25843600030000002608700001

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/24 przy Zespole Szkół nr 1 zatwierdzony w dniu 14 września 2023r.

Przewodnicząca: p. Beata Magiera
Z- ca – p. Beata Szołdrowska
Sekretarz – p. Monika Obirek
Skarbnik – p. Agnieszka Góral

Komisja rewizyjna:
p. Bożena Kruszyna