Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 2024-03-19T21:16:16+00:00

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Nr 1 Specjalnych w Mikołowie

Data publikacji strony internetowej: 2018.02.19
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia, które mogą być użyteczne pod kątem zapewnienia dostępności: podwyższony kontrast, możliwość powiększenia wielkości liter na stronie, skala szarości, podświetlane linki, negatyw, jasne tło, podkreślenie odnośników, współpraca z darmowym czytnik ekranu (ang. screenreader) NVDA dla systemu Microsoft Windows, mapa strony, skróty klawiszowe, uproszczenie czcionek, czytelne menu, reset.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anita Kuśmierska, adres poczty elektronicznej zss1@powiat.mikolowski.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3220462. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna


Informacje dotyczące budynku przy ul. Gliwickiej 366, w którym mieści się szkoła:

 1. Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od strony wewnętrznej kompleksu budynków oznaczone tabliczką z napisem: Zespół Szkół nr 1 wraz z logiem szkoły.Od głównego wejścia do wejścia bezpośredniego na teren szkoły prowadzi szeroki korytarz, bez schodów. Drugie wejście jest zna drugim końcu budynku. budynku: oba są na poziomie 0, ze swobodnym dojazdem dla osób niepełnosprawnych.
 2. Sekretariat znajduje się w drugim budynku, za główną recepcją Ośrodka dla Osób Niepełnosprawnych, na parterze, drugie drzwi, po prawej stronie.
 3. W Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie nie ma przejść zabezpieczonych bramkami.
 4. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób na wózkach. W budynku jest winda, do drugiej kondygnacji, jednak wszystkie pomieszczenia szkoły mieszczą się na parterze.
 5. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się także na parterze w budynku szkoły.
 6. Parking dla pracowników i gości Zespołu Szkół znajduje się z tyłu budynku z wjazdem od strony ul. Gliwickiej.  Parkingu z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych znajduje się z przodu budynku.
 7. Parking dla przewozów, które dowożą uczniów do szkoły jest również z tyłu budynku przy dużym skwerze.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W Zespole Szkół nr 1 Specjalnych jest pętla indukcyjna.
 10. W budynku są naklejone na drzwiach wszystkich pomieszczeń, nad klamką oznaczenia w alfabecie brajla, w budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
 11. W Zespole Szkół nr 1 Specjalnych nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

 

Aplikacje mobilne– BRAK