Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły 2019-01-12T10:31:17+00:00

Nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, zarządzanie w oświacie, wychowanie fizyczne, zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.


ANITA KUŚMIERSKA

Psycholog kliniczny z przygotowaniem pedagogicznym, psychoterapeuta, diagnosta psychologiczny, terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia, kurator sądowy ds. rodzinnych i nieletnich, a także pracownik Po radni Psychologiczno – Pedagogicznej, świadczy pomoc psychologiczną dla dzieci, rodzin doświadczających trudności emocjonalnych, życiowych, trudności w relacjach. Dodatkowe szkolenia: ABC Mediacji, Zaburzenia więzi, Psychoterapia dzieci i młodzieży z objawami obniżonego nastroju, niską samooceną oraz nieśmiałością, Terapia Koherencji I stopień.


MONIKA KACZMARCZYK

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), terapeuta zajęciowy, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, , gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, ceramika artystyczna I stopień, szkolenia z zakresu technik tanecznych w pracy z dziećmi.


SEBASTIAN POSIŁEK

Nauczyciel mianowany, oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), wczesne wspomaganie, rozwój i edukacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu technik plastycznych, ceramika artystyczna I stopień.


BEATA PUSZCZYK

Nauczyciel mianowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, tyflopedagog, Alternatywne Metody Komunikowania stopień I , Makaton I,II poziom, ceramika artystyczna I stopień.


BARBARA WĘGIEL CHODACKA

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, muzykoterapia, Alternatywne Me-tody Komunikowania I stopień, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych.


ANNA DYRCZ

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia.


KATARZYNA JASIŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, pedagog ze specjalnością pedagogiki religijnej oraz społeczno – opiekuńczej, oligofrenopedagog, metody korekcyjno – kompensacyjne, AAC – Makaton poziom I,II.


AGATA STEFAŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, metody korekcyjno – kompensacyjne, Alternatywne Metody Komunikowania stopień I, Makaton stopień I i II, terapia ręki, terapia ruchu w wodzie – metoda – Hallwick, ceramika artystyczna I stopień, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I, Ko-rekcja wad postawy; EEG-Biofeedback I stopnia; Sensoplastyka® – trener I stopnia; uczestniczka wielu szkoleń z zakresu technik plastycznych.


EWA TEBINKA

Nauczyciel mianowany, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, logopeda, specjalista I stopnia w zakresie rewalidacji upośledzonych umysłowo, organizacja i zarządzanie oświatą, terapia ręki stopień I, II, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”.


URSZULA ZIENC

Nauczyciel dyplomowany, pedagog resocjalizacyjny, oligofrenopedagog, terapia zaburzeń sensorycznych, terapia ręki stopień I, II, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”.


BRONISŁAWA WOJTUSZEK

Nauczyciel kontraktowy. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog – rewalidator, oligofrenopedagog. Ukończone studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Certyfikat Terapii ręki i zaburzeń małej motoryki. Glottodydaktyka oraz nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.


SANDRA BOGACKA

Panie: Grażyna Kacprzak, Elżbieta Janiszewska, Henryka Dudek oraz Beata Magiera pracują razem z nauczycielami w klasach, są zawsze nieocenioną pomocą i wsparciem zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. W każdej chwili dostrzegają obszar pomocy, której trzeba udzielić uczniom tak jednak, by wspierać ich w dążeniu do samoobsługi i samodzielności, a nie tylko wyręczać, pomagają także nauczycielom, by wspomóc w realizacji założonych celów zajęć edukacyjno – terapeutycznych. Ich delikatność, życzliwość, wyrozumiałość a jednocześnie stanowczość i konsekwencja we wspólnym dążeniu do celów o których wspominamy  w wizji i misji szkoły, decydują również o naszych szkolnych wspólnych sukcesach.

Pomoc nauczyciela.


BEATA MAGIERA

Pomoc nauczyciela.


ELŻBIETA JANISZEWSKA

Pomoc nauczyciela.


GRAŻYNA KACPRZAK

Pomoc nauczyciela.


HENRYKA DUDEK